نظریه شماره 3259/ 7مورخ 4/6 /1372

((تخلیه وتحویل مورد مزایده به برنده آن جزء عملیات اجرایی تلقی نشده و وظیفه اداره اجرا نیست))

سوال- با توجه به مواد( 175و 213 ) آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیرگی به شکایات از عملیات اجرایی ، ملکی که در رهن بوده ودر مزایده به طلبکار منتقل گردیده باشد ، چناچه ملک در تصرف بدهکار یا کسان وی ( غیر ار مستاجر ) باشد آیا تخلیه وتحویل ملک به ب رنده مزایده از  وظالیف اجرای ثبت است  یا برنده مزایده باید از طریق دادگاه نسبت به تخلیه اقرام نماید ؟

نظریه اداره حقوقی
با توجه به تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت  مواد 27 و213 آیین نامه اجرای  مفاد رسمی بالاخص بند ج آن ودر نهایت تنظیم سند انتقال به نام ذینفع ، عملیات اجرایی پایان یافته محسوب می شودوتخلیه وتحویل آن خارج از وظایف اداره ثبت ودر صلاحیت دادگاه می باشد

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 6 =