نظریه شماره 2201/7 مورخ 25/5/1368

چناچه اعتراض بر ثبت ملک طبق مواد(83) تا (85) آیین دادرسی مدنی رد شود، معترض فقط یک بار وآن هم ظرف مدت ده روز حق دارد مجددا دادخواست اعتراض بر ثبت را تقدیم نماید فرستاده است.

سوال – افرادی پس از در خواست ثبت ملک از ناحیه اشخاص دیگر در مهلت قانونی به ثبت ملک اعتراض نموده ، اعتراض آنان به دادگاه فرستاده است .دفتر دادگاه پس از صدور اطار رفع نقص وعدم تکمیل پرونده قرار رد صادر وقرار صادره به تایید دادگاه رسیده است . آیا معترض ویامعترضین میتوانند مجددا دادخواست اعتراض را به دادگاه تقدیم نمایند ؟

نظریه اداره حقوقی

با توجه به تبصره ذیل ماده (19) قانون ثبت اسناد واملاک در مواردی که داخواست اعتراض بر ثبت طبق مواد 83، 84، و85 ) قانون آیین دادرسی مدنی رد میگردد معترض بر ثبت فقط برای یک بار میتواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست مستقلا به دادگاه صلاحیت دار ، دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید

ارتباط با ما

:
:
:
: 12 + 14 =