خانه  //  نظریات  //  نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه  //  ثبت  //  نظریه شماره 7443/7 مورخ 25/10/1372 (پرونده 1278/72 )

نظریه شماره 7443/7 مورخ 25/10/1372 (پرونده 1278/72 )

<<دعوی ابطال سند یا بی اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد واملاک جواز قانونی ندارد >>

سوال- در پرونده هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می نمایند ، با توجه به این که در صورت وارد بودن دعوی ، اجرای رای به عهده ثبت اسناد است ، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد .یا با اصولا قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد

نظریه اداره حقوقی

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری اسناد ویا در خواست ابطال اجراییه موضوع ماده (1) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب سال ر1322 ، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت ودفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم ار طرف دادگاه وقطعیت آ ن مطابق ماده 4 قانون احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید .

ارتباط با ما

:
:
:
: 7 + 6 =