خانه  //  نظریات  //  نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه  //  شهرداری  //  «قراردادهاي منعقده شهرداري چنانچه بدون رعايت تشريفات مقرر قانوني باشد بلااثر است.»

نظريه شماره ۱۶۹۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸
«
قراردادهاي منعقده شهرداري چنانچه بدون رعايت تشريفات مقرر قانوني باشد بلااثر است
سؤال: مطابق آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۵ قراردادهاي منعقده شهرداري با اشخاص حقيقي و حقوقي نياز به رعايت تشريفات مناقصه و مزايده دارد، حال اگر شهرداري تهران بدون رعايت شرايط مذکور قراردادي را با اشخاص مذکور منعقد نمايد آيا اين قرارداد لازم‌الاجراء و قابل ترتيب اثر است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در مواردي که طبق مقررات، شهرداري مکلف به رعايت تشريفات مقرر بوده و بدون انجام آن، قراردادي منعقد نموده باشد چنين قراردادي بلااثر است.

ارتباط با ما

:
:
:
: 3 + 14 =