خانه  //  نظریات  //  نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه  //  شهرداری  //  «احداث بنا، بعد از انقضاي مهلت تعيين شده در پروانه ساختماني، ‌در حکم احداث بناي بدون پروانه است.»


نظريه شماره ۴۴۵۲/۷ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۸
«
احداث بنا، بعد از انقضاي مهلت تعيين شده در پروانه ساختماني، ‌در حکم احداث بناي بدون پروانه است
سؤال: آيا اقدام به احداث ساختمان پس از انقضاي مدت اعتبار تعيين شده در پروانه صادره از سوي شهرداري در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اقدام به احداث ساختمان پس از انقضاي مدت اعتبار تعيين شده در پروانه ساختماني در حکم احداث بنا، بدون داشتن پروانه ساختماني است زيرا پروانه سابق‌الصدور به علت انقضاي مدت فاقد ارزش قانوني خواهد بود مگر اينکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در اين صورت ادامه آن مغاير پروانه نيست.

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 6 =