خانه  //  درباره ما  //  «دعوي مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هيأت حل اختلاف مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالي و دعوي ابطال نظريه هيأت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غير مالي است.»

نظريه شماره ۲۲۶۴/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷
«
دعوي مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هيأت حل اختلاف مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالي و دعوي ابطال نظريه هيأت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غير مالي است
سؤال: نظر به ملاک تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي به نظر مي‌رسد اعتراضات افراد به آراي هيأت‌هاي حل اختلاف از قبيل هيأت موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ قانون زمين شهري و اعتراض به تشخيص موات با توجه به اينکه اينگونه اعتراضات دعوي اثبات مالکيت محسوب مي‌گردد از نوع دعاوي مالي محسوب مي‌شود ولي رويه اغلب مراجع قضائي بر غير مالي بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در اين مورد اعلام نماييد.

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ملاک تشخيص مالي بودن يا غير مالي بودن دعوي حقوقي نتيجه حاصله از آن است بنابراين در مورد دعوي راجع به مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت که کميسيون بر اثر عدم توافق، متقاضي را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت مي‌نمايد با طرح دعوي چون خواسته اثبات مالکيت است دعوي مالي خواهد بود. اما در مورد دعوي رسيدگي به اعتراض بر تصميمات هيأت ماده واحده نحوه اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و ماده ۱۲ قانون زمين شهري چون اعتراض به تشخيص است دعوي غير مالي است .

ارتباط با ما

:
:
:
: 14 + 14 =