خانه  //  آراء  //  آراء دیوان اجاره
تفاوت عقد اجاره وموضوع ماده 10 قانون مدنی

به موجب  قرار دادهای تنظیمی مضبوط در پرونده به تجدید نظر خوانده اجازه داده میشود با رعایت شرایط وضوابط معین تحت نظر  مدیریت هتل لاله در یکی از اتاق های هتل ، تابلوی نقاشی به مشتریان عرضه کند ، قرار داد مزبور با توجه به مفاد آن از شمول قانون  روابط موجر ومستاجر خارج وبر طبق ماده 10 ق.م نسبت به طرفین نافذ است  وحکم  مورد تجدید نظر به جهات یاد شده وبه لحاظ مخالفت آن با مصرحات قرار دادهای استنادی قانون مخدو ش است .

 

آراء دادگاه عالی انتظامی قضات


   1. تخلیه>  انقضای مدت >

           1.1 صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی در مورد تخلیه محل کسب

           1.2 عدم تزلزل و منتفی شدن اساس قرارداد با اراده یکی از طرفین

           1.3 وثیقه بودن پول ذکر شده در سند
 


   2. تخلیه>  تعدی و تفریط >

          2.1 تغییر شکل کلی در مورد اجاره توسط مستأجر

          2.2 عدم تعدی  مستأجر با توجه به نوع کسب
 


    3. تخلیه>  انتقال > تجاری >

          3.1 احراز تخلف مستأجر از شرط منع انتقال به غیر برای دادرس

    3. تخلیه>  انتقال > مسکونی >

          3.2 عدم صحت رضای مشروط مالک
 


   4.
تخلیه > تغییر شغل>

          4.1 تبدیل مورد اجاره از شیشه بری به ساندویچ فروشی

          4.2 تخلیه بر مبنای تخلف از شرط مندرج در اجاره نامه
 

 
    5. تخلیه > نیاز شخصی>

          5.1 تابعیت احتیاج شخصی موجر از اوضاع و احوال مختلف

          5.2 درخواست صدور حکم تخلیه مغازه

          5.3 عدم تخلف در صدور رای بر تخلیه بانک بر اساس شهادت شهود
 


   
6. تخلیه > عسر و حرج >

          6.1 مجوز قلمداد نشدن هر مشقتی برای تخلیه محل تجاری
  


   
7. تخلیه > سایر >

          7.1 استفاده از مورد اجاره در غیر مقصود طرفین

          7.2 استنباط قاضی در صدور حکم تخلیه بدون تعیین حق سرقفلی

          7.3 تخلف در حکم صادره با عدم تعیین مهلت تخلیه محل کسب

          7.4 تعیین مهلتی که از 2 ماه بیشتر نباشد ضمن صدور حکم

          7.5 رسیدگی دادرس نسبت به موارد مورد نظر خواهان وصدور حکم        7.6 تخلیه به لحاظ انقضای مدت

          7.7 صدور حکم تخلیه بدون رسیدگی به نیاز خواهانها                  7.8 مهلت 15 روزه برای حضور در دفترخانه

          7.9 مجری بودن دادگاه نخستین برای احکام دادگاه تجدیدنظر               7.10 مسلم بودن سوء جریان پرونده

          7.11 مانع الجمع نبودن درخواست تعدیل اجاره بها با تجویز انتقال

 
   8. تعمیرات>

           8.1 تعیین مقدار هزینه  تعمیر ومحکوم به و تنجیز آن              8.2 مستند بودن خسارت به فعل مستأجر

           8.3 فقدان وجاهت قانونی در قرارتوقیف عملیات اجرائی
 


     9. متفرقه >

          9.1 پذیرش دعوی تصرف عدوانی از طرف مستأجر بر مستأجر دیگر

          9.2 تخلف بودن صدور قرارمجرمیت و تعقیب امر به عنوان جزائی

          9.3 مسلم بودن مالکیت خواهان بر رقبه مورد اجاره
 

 

درصورت سكوت طرفين قرارداد اصل براينست كه مستاجرحق انتقال مورد اجاره را به غير را دارد.
كلاسه پرونده : 74/760 دادنامه شماره : 18476/5/74

خواهان : آقاي محمدعلي اصغري بوكالت از الهيار نجفي به آدرس بابل جنب هلال احمر دفتر وكالت
خواندگان : آقاي ايوب بهشتي بوكالت از غلامعلي و حسن قصابيان به آدرس بابل خيابان طالقاني جنب مطب دكتر شجاعي منزل شخصي

راي دادگاه
در خصوص در دعوي آقاي الهيار نجفي با وكالت بعدي آقاي اصغري بطرفيت آقايان غلامعلي و حسن قصابيان با وكالت آقاي بهمنش مبني بر تخليه يك باب مغازه موضوع پلاكهاي 915و1670 فرعي از يك اصلي واقع در بابلسر با توجه به مفلاد دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي و مدركيه خواهان بويژه مدلول اجاره نامه سرخه بيستم اسفند ماه 1372 پيوست دادخواست مالكيت مدعي و رابطه استيجاري فيمابين : (خواهان و خوانده رديف اول آقاي غلامعلي قصابيان ) محرز است ونظر باينكه برابر صراحت مفاد قرارداد اجازه حق انتقال به غير از مستاجر سلب نگرديده و شرايطي در مورد محدوديت آن بيش بيني نشده است و بديهي است در صورت سكوت قرارداد اجازه و ترديد در مورد چگونگي جواز يا عدم جواز حق انتقالي به غير با مراجعه به ماهيت و مقتضاي عقد اجاره و صراحت ماده 474 قانون مدني اصل براينست كه مستاجر حق انتقال به غير را دارا است و ازطرفي مواد10و19 قانون مالك و مستاجر به موارد سلب حق انتقال به غير در قرارداد اجازه معطوف است و نمي تواند بعنوان شرط تلاش اراده طرفين در قرارداد اجاره تلقي شود (بعبارت ديگر طرفين قرارداد شرطي را در جهت تجديد حق انتقال به غير در قرارداد اجاره پيش بيني نكردند و نتيجا" تخلفي حادث نشده است ) عليهذا بلحاظ عدم احراز تخلف از شرط از ناحيه خوانده رديف اول (مستاجر) دعوي خواهان غيرموجه و فاقد موقعيت قانوني تشخيص و مردود اعلام ميگرددراي صادره قابل تجديد نظر است.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان بابلسر:حسيني
تاريخ تصويب:1374.05.18

موجر مي تواند درقبال دعوي تجويز انتقال منافع تخليه مورد اجاره را در قبال سرقفلي درخواست كند
بتاريخ :1370.01.25
 شماره دادنامه :36
مرجع رسيدگي :شعبه 47دادگاه حقوقي 2تهران
خواهان :سيروس وفرامرز
خوانده : رحمت اله
خواسته :تجويزانتقال حق كسب وپيشه
راي دادگاه
درخصوص دادخواست وكيل خواهانهابطرفيت خوانده دائربرصدورحكم به تجويزانتقال منافع مورداجاره بغيرنظربه اينكه وراثت خواهانهابرمورث خودبه دلالت گواهي انحصاروراثت شماره 2348-16/5/1365صادره ازشعبه 41 دادگاه حقوقي دوتهران محرزومحقق مي باشدوبااحرازرابطه استيجاري في ما بين طرفين به موجب اجاره ناه رسمي شماره 59607 مورخ 6/12/1339تنظيمي دردفترخانه اسنادرسمي شماره 290تهران ونظربه اينكه مطابق مندرجات سند اجاره مرقوم حق انتقال منافع مورداجاره بغيرازمستاجرسلب شده وباتوجه به اينكه خوانده درجلسه مورخ 9/12/1368درمحضردادگاه خواستارتخليه مورداجاره خواهانهادرقبال پرداخت حق كسب وپيشه گرديده كه باتوجه به مقررات ماده 19قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356منعي درپذيرش تقاضاي وي بنظرنمي رسدوجهت تعيين حق كسب وپيشه خواهانها،قرارارجاع امربه كارشناس صادروكارشناس منتخب دادگاه بشرح نظريه تقديمي ثبت شده به شماره 880-1/3/66ميزان حق كسب وپيشه رامبلغ ده ميليون وپانصدهزار ريال تعيين واعلام نموده است ونظريه مذكوربااوضاع واحوال معلوم ومسلم قضيه مغايرت ومباينتي نداردوازناحيه طرفين برنظريه مزبورايرادو اعتراضي واردنگرديده است بنابه مراتب دادگاه دعوي وكيل خواهانهارا واردتشخيص وبه استنادماده مزبوربارعايت مواد27و28همان قانون حكم به تخليه وانتزاع يدخواهانهاازمورداجاره موضوع اجاره نامه رسمي مزبوردر قبال دريافت مبلغ ده ميليون وپانصدهزارريال بابت حق كسب وپيشه تعيين شده ازناحيه كارشناس منتخب دادگاه بامهلت دوماه ازتاريخ توديع وجه مزبورصدورواعلام مي شودخوانده مكلف است ظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه مزبوررادرصندوق دادگستري توديع كرده وقبض سپرده رابه دفتر دادگاه تسليم داردراي صادره حضوريست ووفق مقررات قابل رسيدگي تجديد نظرخواهي دردادگاههاي حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 47دادگاه حقوقي 2تهران -اسماعيل پور

تخليه مورداجاره بعلت انتقال به غير
كلاسه پرونده : 74/1294 دادنامه شماره : 3807/7/74
خواهان : قربانعلي نادري دوست بنشاني فريدونكنار
خوانده : حسن بابكي بنشاني فريدونكنار
خواسته : تخليه و مطالبه اجور

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي قربانعلي نادري دوست بطرفيت آقاي حسن بابكي مبني بر تخليه مغازه و اجور معوقه با توجه به مستندات دعوي بويژه اجاره نامه عادي مورخه 1/4/1368مدركيه خواهان كه فتوكپي مصدق آن پيوست ميباشد و توضيحات طرفين دعوي بشرح صورتجلسات پرونده ومدلول نامه شماره 2712747/9/72 شهرداري فريدنكنار (لايحه شماره 307053/9/72) مالكيت خواهان و رابطه استيجاري فيمابين و انتقال رقبه مورد اجاره به غير محرز است و نظرباينكه آقاي كارشناس منتخب كلي حق كسب و پيشه مغازه مورد ترافع را بمبلغ نه ميليون ريال تعيين و اعلام داشته كه براساس ماده 14 و تبصره 1 ماده 19 قانون مالك و مستاجر خوانده مستحق دريافت نصف حق كسب و پيشه تعيين شده ميباشد، و اينكه ايراد و اعتراض موجهي از ناحيه طرفين دعوي نسبت به نظريه كارشناس بعمل نيامده است دعوي خواهان وتخلف خوانده از قرارداد اجاره محرز و حكم به تخليه مغازه مورد اجاره صادر و اعلام ميگردد و خواهان مكلف است مبلغ چهار ميليون وپانصد هزار ريال بابت نصف حق كسب و پيشه در حق خوانده بپردازد بديهي است برابر ماده 28 قانون فوق الاشعار در صورتيكه موجر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع با ترتيب پرداخت آن را به مستاجر ندهد حكم مزبور ملغي الاثرخواهد بوده و در مورد مطالبه اجور معوقه قسمت ديگر دعوي خواهان با توجه به تقديم قبض پرداخت از ناحيه خوانده بشرح پرونده دعوي خواهان در اين مورد غيرموجه تشخيص و مردود اعلام ميشود.راي صادره قابل تجديدنظراست .
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان بابلسر حسيني
تاريخ تصويب:1374.07.03

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 10 =