تقاضاي ثبت غيرمتصرف ( غيرمالك ) - انتقال ملك باسندعادي وتقاضاي ثبت ناقل - انتقال ملك باسند عادي و قبول تقاضااز ناقل واقراررسمي ناقل به مالكيت منتقل اليه بدون جريان عمليات ثبتي
راي شماره : 428 - 11-9-1344

راي شوراي عالي ثبت
مالك پلاك 1760تقاضاي ثبت آن راكردسپس پلاك 1762باسندعادي صلح به اومنتقل شدمعذلك مصالح پس ازعقدصلح اين پلاك رابه نام خودتقاضاي ثبت كردومرد.
ورثه مصالح به موجب اقرارنامه رسمي اعتراف به مالك بودن ورثه متصالح درپلاك 1762كردندوپلاك 1762درتصرف ورثه متصالح است .ثبت محل پرسيدباتقدم صلح برتقاضاي ثبت پلاك 1762ازطرف مصالح آياورثه متصالح راميتوان قائم مقام متصالح شمرد؟يااين كه تقاضاي ثبت 1762كه ازغيرمالك متصرف صورت گرفته باطل است وبايددوباره ازورثه متصالح تقاضاي ثبت قبول شود؟
راي مورخ 11-9-44شورا:
(ابطال تقاضاي ثبت پلاك 1762موردندارد.درصورت تصديق ورثه متقاضي ثبت پلاك مزبوربه مالكيت صاحب پلاك 1760كه گزارش حاكي ازاقرار نامه رسمي آن هااست عمليات ثبتي برطبق مقررات به نام مقرله بايدتعقيب شود).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - مواد41-42-43 قانون ثبت ونيزمواد101-102نظام نامه قانون ثبت همگي راجع به انتقال موردتقاضاي ثبت پس ازتقاضاي ثبت است ياراجع به فيصله دعوي اعتراض به ثبت است كه آن هم پس ازتقاضاي ثبت است وياراجع به اقرارمتقاضي به نفع ديگران پس ازقبول تقاضاي ثبت وقبل ازاعتراض پس ازخاتمه مدت قانوني است ،موردراي 428-429-430شوراازشمول موادمذكور خارج است وازمواردسكوت قوانين ومقررات ثبتي است كه بايددرموقع اصلاح مقررات ثبتي اين دسته ازمسائل كه درآرا428-429-430نمايانده شده مورد توجه قرارگيرد.
دوم - پايه واساس راي شورااين است كه هرچندمتقاضي ثبت پلاك 1762 پس ازانتقال آن به موجب عقدصلح نه مالك آن پلاك بوده ونه متصرف وچنين تقاضائي طبق اصول باطل است (آرا375-389-426و427)لكن باتسليم قائم مقام متقاضي به حقوق صاحب حق ادامه عمليات ثبتي براساس اظهارنامه اي كه از غيرمالك متصرف پذيرفته شده است ايجادمحظوري نمي كند(نظيردادن دادخواست اعتراض به حكم غيابي ازطرف كسي كه وكالت نداردوتاييدآن توسط ذي نفع).
اين كه درشرح راي 427گفتيم نام مالك واقعي درملك درجريان عمليات ثبتي نقش عمده داردايجاداشكال درمانحن فيه نمي كندزيرا:
اولاً- صرف پذيرفتن اظهارنامه به وضع بالاازغيرمالك متصرف ايجاد خلل درحقوق احتمالي مجاوران ومدعيان احتمالي حق درپلاك 1762نمي كند.
ثانياً- توجيهي كه براي راي 239درشرح راي 427كرديم عينادرمانحن فيه هم صدق مي كندازاين جهت كه همسايگان ملك وديگران روي سوابق ذهني به گمان خودمصالح رامالك مي شناسندودرصورت تمايل به اعتراض خودراآماده مي كنندوحقي ازاين بابت ازآنان فوت نمي شود.
(نظيرراي 429-430)راي 432نيزملاحظه شود.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت

ارتباط با ما

:
:
:
: 3 + 11 =