ثبت اعيان . - عدم ذكر پلاك ونام برخي از متقاضيان درآگهي نوبتي . - عدول ازراي دادگاه به داوري . - ثبت مكرروابطال دومي درهيات نظارت . - ابطال تقاضاي ثبت توسط هيات نظارت
راي شماره : 414 - 415 - 416 - 11-8-1344

راي شوراي عالي ثبت
ورثه (م )درتاريخ 21-9-1312تقاضاي ثبت شش دانگ عرصه قريه و24 شماره مفروزازاعيان ونصف اعيان ده راكردندكه اين نصف درستون حقوق ارتفاقي نوشته شد.عده اي ازكشاورزان ده نيزشش دانگ اعيان باغات و خانه هاي ده راتقاضاي ثبت كردند.آگهي نوبتي منتشرشدكه درآن براي ورثه اعياني رقبات معينه )ذكرشدوبراي كشاورزان (شش دانگ اعيان باغات و غيره اعتراضي ازجانب طرفين به يكديگرنشد.قسمتي ازاعيان هم مجهول المالك ماندوتقاضاي ثبت نشد.
هيئت نظارت به اعتبارسبق تقاضاي ثبت ورثه نسبت به نصف اشجار خانه هاوباغات پذيرش تقاضاي ثبت كشاورزان رادرآن قسمت بي اثردانست ونظردادكه آنان ازحق اعتراض استفاده كنندوآن نصف به نام ورثه آگهي شود. آگهي بااشتباهاتي منتشرومورداعتراض كشاورزان واقع وبه دادگاه فرستاده شد.سندمالكيت عرصه ده و24مفروزاعياني درسال 1324بنام مالكان عرصه بدون ذكراعياني كشاورزان صادرگرديد.
ورثه به استثنادونفروايادي متلقاي ازآنان وعده اي ازكشاورزان موردمنازعه رابه داوري بردندراي داوردرتاريخ 7-11-37صادرشدكه به موجب مواد2-3و10آن راي :
اولاً-اعيان باغات واشجاروخانه هاحق كشاورزان دانسته شد.
ثانياً- عرصه باغات وقنوات ازآن مالكان عرصه ده دانسته شد.
ثالثاً- حقوق مالكان عرصه ده درعرصه خانه هابه نفع كشاورزان ساقط شد.
پس ازاعتراض مالكان عرصه به راي داورحكم نهائي برتائيدراي مذكور صادرگرديد.دونفرمالك كه درقراردادداوري شركت نداشتندكليه حقوق خود رامطالبه كردندومقداري ازملك خودراقبل ازتنظيم قراردادداوري به ديگران فروختندمقدارمالكيت آنان معلوم نيست تاازشمول راي داورخارج گرددپاره اي ازكشاورزان هم پيش ازقراردادداوري دادخواست نسبت به عرصه واعيان مورداختلاف به دادگاه داده ومحكوم شده اندكه احتمال دارددرحكميت هم بعداًشركت كرده باشند.
دونفرازمالكان عرصه ده كه درقراردادداوري شركت نكرده بودنددر تاريخ 10-9-41اظهارواعلان كردندكه :
اولاً-اعيان باغات پديدآمده پيش ازسال 37راملك كشاورزان مي شناسندولي بايدسه كوت بهره مالكانه بدهند.
ثانياً-اعيان وعرصه خانه هاي قديمي كساني راكه به كشاورزي اشتغال دارندمتعلق به خودآن هامي دانيم واعتراض نداريم .
هيئت نظارت درتاريخ 8-12-41مفادابه اكثريت راي دادكه عدم ذكر شماره پلاك اعياني وعدم ذكرنام چهارنفردرهنگام تجديدآگهي نوبتي نصف اعيان به نام ورثه اشتباه موثري نيست (راي 320)برابرماده 101آئين نامه قانون ثبت دادبردگان (درراي داوري )قائم مقام قانوني متقاضيان ثبت مي باشند.تكليف كساني كه درقراردادداوري شركت نداشته انددرماده 17 راي داورمعين است وضع اعيان موجودپيش ازصدورراي داوردرمواد2-3راي داورروشن شده است .ماده 6راي داورنيزراجع به وضع كساني است كه پيش از ارجاع به داوري احكام قطعي دادگاه درباره آنان صادرشده است .عرصه قريه مشمول مقررات بند(ز)است .
براثرشكايت ازراي مذكوردرتاريخ 10-11-42شوراراي داد:
(شكايت عده اي ازمدعيان مالكيت به اينكه درداوري شركت نداشته اند باملاحظه فقره 17راي داوربرشمول راي مزبوربه كساني كه درداوري شركت داشته اندمنتفي است وهيئت نظارت هم درراي خودشعارنداشته به اين كه راي داوردرباره آن هاكه فرضادرداوري دخالت نداشته اندموثراست .بنابراين اشكالي به راي هيئت نظارت به نظرنمي رسد).
***
عده اي ازكشاورزان به عنوان ثالث دراين دعوي واردشدندودادگاه دعوي آنان راردكرد(درتاريخ 11-5-38)مالكان به استناددادنامه افرازونظربه رددعوي كشاورزان به شرح بالاوتفكيك هاي واقع درسال 42-43درعرصه ،تقاضاي صدورسندمالكيت مفروز(كه طردحق ريشه كشاورزان راكه ماده 7راي داوربر آنان شناخته بودمي كرد)راداشتند.براثركسب دستورشورادرتاريخ 11-8-44 راي داد:
(درصورتي كه مالكان قبل ازپرداخت حق كشاورزكه درحكم قطعي داور تعيين شده ازتصرف درملك خودممنوع شده باشندچون تقسيم ملك يكنوع تصرف ، محسوب است مي توانندهريك پس ازتوديع وجه ياتامين زمين به نسبت سهم بر طبق حكم قطعي داور،تفكيك سندمالكيت رابرطبق تقسيم نامه درخواست نمايندمگراين كه دادگاه كه گزارش حاكي ازمحكوميت كشاورزان براثر اعتراض عده اي ازمالكان است افرازرابلامانع دانسته باشددراين صورت بديهي است حكم دادگاه قابل اجراخواهدبود).
نتيجه -آن دسته ازكشاورزان كه درقراردادداوري شركت نداشته اند مشمول راي اول هيئت نظارتندكه بايدازحق اعتراض به تقاضاي ثبت اعيان ورثه استفاده كنند.آن دسته كه درقراردادشركت كرده اندمي توانندطبق راي داورنسبت به حقوق خودتقاضاي ثبت كنندوچون تعيين حقوق هريك ازكشاورزان بسته به رسيدگي قضائي بوده براي اجراراي داوربه دادگاه مراجعه كردند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت

ارتباط با ما

:
:
:
: 4 + 7 =