خانه  //  آراء  //  آراء شورایعالی ثبت  //  شورای عالی ثبت  //  اختلاف درمالكيت بين شركت و مديران سابق

اختلاف درمالكيت بين شركت و مديران سابق - جريان عمليات ثبتي بنام شخص طبيعي وادعاء شخص حقوقي براين كه او نماينده بوده است - ادعاء قائم مقامي متقاضي ثبت درتقاضاي ثبت
راي شماره : 367 - 24-11-46

راي شوراي عالي ثبت
چهارنفرساختمان كارخانه برق وملحقات آن راتحت پلاك 781-782مورد تقاضاي ثبت قراردادندكه درسال 1311تحديدحدودشدولي سندمالكيت صادر نشده است .شركت برق به استنادمراتب ذيل مدعي است كه مالك دوپلاك مذكور ازابتداامربوده است وچون درزمان تقاضاي ثبت دوپلاك مذكور،ثبت شركت ها الزامي نبودچهارنفرمذكوركه ازموسسين شركت بودندبه نام خودتقاضاي ثبت دوپلاك مذكورراكردند:
1- تصرف مالكانه وبدون منازع شركت ازابتداتاسيس تاكنون .
2-اقراربعدي سه نفرازچهارنفرمذكورويكي ازوراث نفرچهارم به مراتب بالا.
3- دلالت صورت مجالس مجامع عمومي دفاترشركت براين كه دوپلاك بالاجزسرمايه شركت است .
4- درسال 1310موقع توزيع اظهارنامه دوپلاك مذكوربه نام شركت برق معرفي شده است .
5- پرونده ثبت شركت حاكي است كه پلاك هاي مذكورجزسرمايه شركت است .
6- متقاضيان مذكورسوادشركت نامه راهم جزمدارك تقاضابه ثبت محل داده اندكه معنائي جزتعلق موردتقاضابه شركت ندارد.
7- وكيل متقاضيان ثبت درتاريخ 31-4-1310قبل ازنشرآگهي هاي نوبتي درخواست كرده است كه ماشين آلات منصوبه درساختمان مذكورجزمتعلقات ملك است كه اشتباهاً دراظهارنامه ذكرنشده به اظهارنامه افزوده شودو تعلق ماشين آلات به شركت محل بحث نيست پس تعلق عمارت كارخانه هم به شركت موردگفت وگونخواهدبود.
چون تنظيم اقرارنامه رسمي بين ورثه متقاضيان ثبت وشركت برق به علت پراكندگي ورثه ونامعلوم بودن اقامتگاه بعضي ازآنان وكثرت وراث مقدور نبودكسب دستورشدوبه مناسبت تعارض درمالكيت درشورامطرح ودرتاريخ 24-11-46راي داده شد:
(احرازقائم مقامي شركت برق جزآن چه كه متكي به سندرسمي است محتاج به رسيدگي قضائي است).
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - دراين موردرسيدگي شوراپس ازانقضامواعداعتراض است (نظير آرا361-362)وغيره النهايه به جهت اين كه موردمحتاج به رسيدگي قضائي است ذي نفع به دادگاه راهنمائي شده است .
دوم - دادگاه طبق ماده 24قانون ثبت نمي توانددعوي ذي نفع مذكوررا استماع كندوبه هرصورت كه دعوي مطرح شودمستلزم دعوي تضييع حق درجريان ثبتي است ومنطبق برماده 24مي شودبه اين معني كه شركت درحقيقت مدعي است كه تقاضاي ثبت متقاضيان كه بنام خودآنان صورت گرفته نفي مالكيت ازشركت ميكنداين است معني تضييع حق ،وموردازمواردي است كه شورانمي تواند رسيدگي كندچون نيازبه اعمال نظرقضائي داردودادگاه نمي توانداستماع دعوي كندچون ماده 24قانون ثبت اورامنع كرده است اين نقص ماده 24بايددر هنگام اصلاح قوانين ثبت مرتفع شود.
سوم - مقصودازقائم مقامي شركت نسبت به متقاضيان ثبت اين است كه متقاضيان اقراربه نفع شركت كنندوشركت جانشين آنان شودلكن بااين وصف وباتوجه به ماده 102نظام نامه قانون ثبت لغت قائم مقامي دراين جا مجازاً به كاررفته ويااساساًمجازهم نيست .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت

ارتباط با ما

:
:
:
: 4 + 11 =