خانه  //  آراء  //  دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات  //  رأی شماره 912 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان شیلات ایران به مستخدم رسمی
رأی شماره 912 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان شیلات ایران به مستخدم رسمی

شماره هـ/
86/349
23/2/1387
تاریخ: 29/8/1386 شماره دادنامه: 912 کلاسه پرونده: 86/349
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم محبوبه خدا رضائی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 13 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1061 موضوع شکایت محبوبه خدارضائی به طرفیت، سازمان شیلات ایران به خواسته،رسیدگی به عدم تغییر وضعیت استخدمی نامبرده از قراردادی به رسمی و تغییر وضعیت مذکور به شرح دادنامه شماره 618 مورخ 15/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مراتب مندرجه و محتویات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکی از ناحیه سازمان خوانده با توجه به مفاد لایحه جوابیه و ضمائم آن و رأی شماره 173 مورخ 5/8/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به صرف داشتن 8 سال سابقه خدمت قراردادی الزامی نبوده بلکه منوط به شرایطی است که با اجتماع همه آنها از جمله صدور مجوز استخدام رسمی از مراجع قانونی امکان‌پذیر می‎باشد، برخلاف ضوابط و مقررات مربوط عمل نشده است لذا حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده
کلاسه 84/1943 موضوع شکایت منوچهر چمیزی به طرفیت، سازمان شیلات به خواسته، تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به شرح دادنامه شماره 407 مورخ 20/4/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه‎های موجود از جمله بخشنامه شماره 687/80/4 مورخ 29/4/1379 معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی که در آن دستور تغییر وضعیت همکاران قراردادی جهاد با داشتن مدرک دیپلم و
8 سال سابقه کار با فوق دیپلم و بالاتر با 2 سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی از قراردادی به رسمی آزمایشی علی‌الرأس صادر گردیده و شاکی نیز در آن تاریخ با داشتن مدرک لیسانس و بیش از 9 سال سابقه کار در پست سازمانی دارای شرایط احصائی بوده با احراز استحقاق نامبرده نسبت به مورد ادعا شکایت وی را در رابطه با تضییع حقوق مکتسبه وارد دانسته رأی به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به تغییر وضعیت استخدامی نامبرده از قراردادی به رسمی آزمایشی صادر می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مفاد لایحه جوابیه و مقررات قانونی حاکم در باب جواز استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان شیلات ایران به مستخدم رسمی و عنایت به مفاد بخشنامه شماره 687/80/4 مورخ 29/4/1379 معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی مشعر بر تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و 8 سال سابقه خدمت و یا فوق دیپلم و مدرک تحصیلی بالاتر با 2 سال سابقه خدمت به شرطوجود پست ثابت سازمانی و اینکه مدارک و اسناد پیوست پرونده‎های فوق‎الذکر مبین تحقق و اجتماع شرایط قانونی مربوط است،دادنامه شماره 407 مورخ 20/4/1386 شعبه یازدهم دیوان در پرونده کلاسه 84/1943 که متضمن تایید ادعا و استحقاق شاکی به تبدیل وضع استخدامی از غیررسمی به رسمی می‎باشد، موافق اصول و مقررات قانونی مربوط است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1386/08/29
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری


ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 11 =