رای اصراری شماره 851- 24/4 / 1336

همان طورکه فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 ق.م .جایز نیست ،فروش مال مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور درآن ماده ممنوع است در این مورد که خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان وادعا نگرد یده اساسا فروش رقبات مجور قانونی نداشته وبا خیرات عمومی بودن مصارف یاد شده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث از طرف وصی ودر خواست ابطال اسناد معامله مزبور بلا اشکال بوده واختیار داشتن وصی در نحوه خرج، اجازه فروش مورد ثلث تاقی نمی شود

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 12 =