خانه  //  آراء  //  اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  موقوفات  //  تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود

تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود

رای اصراری شماره 669 -17/4/1334

پس از قرائت رای های صادره از شعبه 4 و6 استماع توضیحات آقایان رئیسان ومستشاران شعبتین نام برده و مذاکره وبحث در اطراف مساله روشن گردید که نسب به اصل و اساس حکم قضییه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است وهردو شعبه در مسائل زیر متفق می باشند : 1- به طوری که طبق ماده35 ق .م .تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود .تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود. 2- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است .3- ید فعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند که منشاء تصرف فعلی مالکانه غصب وبدون مجوز قانونی عدوانا عین موقوفه از تصرف وفق انتزاع شده است ودر این صورت وفق معتبر است تا خلافش ثابت شود ،با توافق نظر در سه اصل فوق مجال وموردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا رفع آن وتوحید رویه موضوع طرح واخذ رای هیات عمومی به عمل آید .


ارتباط با ما

:
:
:
: 3 + 14 =