خانه  //  آراء  //  اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  موقوفات  //  قبرستان بودن محلی دلیل وقفیت آن نیست مگر معلوم شود که واقفی داشته است

قبرستان بودن محلی دلیل وقفیت آن نیست مگر معلوم شود که واقفی داشته است

رای اصراری شماره 12-1376/7/15 ردیف 9/75

با لحاظ محتویات پرونده ونظر به اینکه بند 5  ماده 1 قانون  تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه ناظر به گورستان های متروکه موقوفه است که متولی معین ندارد  وتبصره 6 ماده 96  قانون شهرداری ناظر به گورستان های عمومی  غیر موقوفه است وطبق پرونده ثبتی پلاک 2830 مکرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه 1311/10/27 از طرف رئیس بلدیه وقت بابل به عنوان مالکیت یک قطعه زمین  به نام قبرستان عمومی در خواست ثبت ودر دفتر توزیع اظهار نامه نیز به نام بلدیه ( قبرستان رودگر محله )تعرفه شده ، سپس به نام بلدیه شهرداری بابل در تاریخ 1312/12/5  سند مالکیت صادر شده  واز طرف شهرداری به  انجمن فرهنگیان بابل به صلح قطعی انتقال یاقته است واداره خواهان دلیلی بر ملکیت شخص واقف فرضی ویا بر وقفیت رقبه مزبور ارائه ننموده ، شهود مجلسین ذیل استشهادیه عموما بر قبرستان بودن محل گواهی داده اند  .لذا رای تجدید نظر خواسته به اتفاق آراء اعضاء هیات عمومی شعب حقوقی  دیوان عالی کشور نقض می گردد.

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 12 =