خانه  //  آراء  //  اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  انتقالات بلاعوض به منظور تامین مسکن کارکنان دولت وموسسات مذهبی وخیریه وسازمانهای فرهنگی وبهداشتی معاف از پر داخت حق الثبت است .انتقالات بلاعوض به منظور تامین مسکن کارکنان دولت وموسسات مذهبی وخیریه وسازمانهای فرهنگی وبهداشتی معاف از پر داخت حق الثبت است .

رای اصراری شماره  20 -1377/9/9

به موجب ماده 6ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده 32  آیین نامه اجرایی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری مصوب 1359/1/26، واگذاری اراضی منابع طبیعی ودولتی مجانی است ، بنابراین ونظر به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی که هر نوع انتقال بلاعوض را که به نفع موسسات مکذهبی و خیریه وسازمانهای فرهنگی وبهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت مالیاتهای مستقیم صورت گیرد ، از پرداخت حق الثبت معاف دانسته و نیز نظربه  تبصره ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب 9 تیر ماه 1354 که مقرر می دارد :در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت وموسسات دولتی منتقل می شود ... سند معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و...تنظیم می گردد . چون انتقالات انجام شده در پرونده مطروحه با عنایت به مندرجات اسناد انتقالی که حاکی از بلاعوض بودن انتقالات ونیز به منظور تامین مسکن کارکنان دولت وبه نفع موسسات مذهبی وخیریه وسازمانهای فر هنگی وبهداشتی می باشد ، مشمول مقررات مذکور بوده وموردی برای در یافت حق الثبت باقی نمی ماند تا تجدید نظر خوانده به علت عدم ایصال حق الثبت مسبب ایجاد خسارت صندق دولت شده باشد .

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 3 =