آیین نامه های خانه های سازمانی


   1. آیین نامه های  فروش >

      1.1  اصلاح آيين‌نامه اجرايي اصلاحي قانون فروش خانه‌هاي سازماني

      1.2  ‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خانه‌هاي سازماني

      1.3  اصلاحات در آيين‌نامه شماره 9392-21-4-62 راجع به نحوه فروش خانه‌هاي سازماني

      1.4  آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

      1.5  ‌آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خانه‌هاي سازماني

      1.6  آيين‌نامه اجرايي نحوه فروش خانه‌هاي ارزان قيمت و سازماني موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 65

      1.7  آيين‌نامه اجرايي نحوه فروش خانه‌هاي سازماني موضوع تبصره 36 قانون بودجه سال 1364

      1.8  آيين‌نامه اجرايي نحوه فروش خانه‌هاي سازماني موضوع تبصره 38 قانون بودجه سال 63

      1.9  آيين‌نامه نحوه فروش خانه‌هاي سازماني

      1.10  اصلاح ماده 6 ضوابط قيمت گذاري خانه‌هاي سازماني پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خانه‌هاي سازماني

      1.11  آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
 


   2. آیین نامه های نحوه استفاده >

      2.1  ‌اصلاح آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني و اصلاحات بعدي آن 1379

      2.2  اصلاح آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني و اصلاحيه‌هاي بعدي آن 1378

      2.3  اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر‌و مفقودالاثر شده‌اند

      2.4  اصلاح آيين‌نامه شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني1371

      2.5  ‌اصلاح تبصره‌اي به عنوان تبصره 6 به ماده 4 آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني1366

      2.6  اصلاح ماده (15) آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1375

      2.7  ‌اصلاحيه آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1380

      2.8  الحاق تبصره 4 به ماده 4 به آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني1366

      2.9  الحاق تبصره به ماده (3) آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1378

      2.10  ‌الحاق تبصره‌اي به عنوان تبصره (5) به ماده 4 آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1366

      2.11  الحاق دو تبصره به مواد 4 و 9 آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1375

      2.12  آیين‌نامه اجرائي ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز و اسير و مفقودالاثر شده‌اند

      2.13  آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1362

      2.14  ‌آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني 1363

      2.15  واگذاري واحدهاي مسكوني به افراد و سازمان 1361
 

 

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 14 =