خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  شهرداری  //  رأی شماره 1131 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط استخدام در شهرداریهای کشور
رأی شماره 1131 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط استخدام در شهرداریهای کشور

شماره هـ/84/
915 15/2
/1387
تاریخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1131 کلاسه پرونده: 84/915
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمیدرضا امام جمعه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 12 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1908 موضوع شکایت غلامرضا پناهی به طرفیت، اداره کل امور اداری شهرداری تهران به خواسته، صدور حکم کارمند رسمی یا اعاده حکم کارگر رسمی سابق بشرح دادنامه شماره 30 مورخ 24/1/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب اعلام اداره حقوقی شهرداری مبنی بر توانایی خوانده در استخدام افراد دارای مدرک زیر دیپلم و اقرار ضمنی شهرداری مبنی بر استحقاق شاکی و اعلام اشتباه اداره خوانده دعوی مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به تبصره دو ماده 6 آیین‎نامه استخدامی شهرداریها حکم به الزام شهرداری به استخدام رسمی کارمندی (با رعایت شرایط قانونی) شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/668 موضوع شکایت حمیدرضا امام جمعه به طرفیت شهرداری تهران بخواسته، استخدام کارمند رسمی (تبدیل عنوان از کارگری به کارمندی) به شرح دادنامه شماره 570 مورخ 11/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به دفاعیات اداره مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه عامل اصلی عدم تغییر وضعیت استخدامی شاکی پایین بودن مدرک تحصیلی وی بوده که مانع شرکت ایشان در آزمون فوق‌شده و فی‌الواقع
مشارالیه دارای شرایط لازم برای تغییر وضعیت نبوده است و نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که حاکی از تخطی و تخلف اداره مشتکی‎عنه از مقررات موضوعه باشد اقامه ننموده... شکایت مطروحه را به کیفیت فوق فاقد موقعیت قانونی و غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎نماید. ب ـ2ـ شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/660 موضوع تقاضای تجدیدنظر حمیدرضا امام‌جمعه نسبت به دادنامه شماره 570 مورخ 11/3/1384 شعبه 7 بدوی دیوان بشرح دادنامه شماره 1396 مورخ 26/6/1384 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت  اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎های صادره در پرونده‎های مذکور محرز است. ثانیاً: طبق بند (چ) ماده 11 آیین‎نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب1381 یکی از شرایط ورود به خدمت در شهرداری داشتن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه قلمداد شده است و حسب ماده 12 آن آیین‎نامه نیز استخدام برای تصدی پستهای سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه بعمل‌می‎آید. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه مفاد تبصره 3 ماده 11 آیین‎نامه مزبور در باب جواز استخدام داوطلبان ورود به خدمت در شهرداری با گواهینامه پایان دوره راهنمائی تحصیلی علاوه بر اینکه ناظر و محدود به برخی از پستهای ثابت سازمانی و منوط به تصویب شورای اداری و استخدامی شهرداری می‎باشد، اساساً مفاد تبصره مزبور مفید الزام شهرداری به استخدامی داوطلبان ورود به خدمت در شهرداری با مدرک تحصیلی دوره راهنمائی نیست. بنابراین دادنامه شماره 570 مورخ 11/3/1384 شعبه هفتم بدوی که مبین این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان  عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
1386/10/02
مرجع تصویب :
آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

a

ارتباط با ما

:
:
:
: 10 + 12 =