خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  //  منابع طبیعی  //  رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتراضات نسبت به آراءقطعي صادره دراجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلهاومراتع مراتع مصوب 22شهريورماه 1367جوازقانوني نداردتاريخ 18/1/71 كلاسه پرونده 70/189 شماره دادنامه 4

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتراضات نسبت به آراءقطعي صادره در اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22شهريورماه 1367جوازقانوني نداردزيرااولادرتبصره 2ماده واحده قانون مزبورتصريح گرديده است كه "ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجوددرماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه هاي بعدي آن راكه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد." ثانيابموجب تبصره 5 ماده واحده مذكور"ازتاريخ تصويب اين ماده كليه قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مغايربااين قانون لغووتنهامرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهدبود." ثالثامصرحات ماده واحده درباب اختصاص حق راي قاضي واظهارنظركارشناسي به سايراعضاءهيئت وحصرتجديد نظرنسبت به راي قاضي به مواردشرعي سه گانه مندرج درماده 284 قانون آئين دادرسي كيفري وترتيب رسيدگي به آن به كيفيت مقرردرماده 284 مكرر قانون خيرالذكر مبين آن است كه راي موردبحث واجداوصاف وخصوصيات واعتبار اي مقام قضابوده وازمصاديق تصميمات وآراءقطعي مراجع اختصاصي اداري وضوع بند2ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360نمي باشدلذا ه جهات فوق الاشعاروعنايت به تبصره 2ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بني برعدم قابليت رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات وآراءمقام قضاء رديوان عدالت اداري راي شعبه چهارم ديوان كه متضمن اين معني است موافق صول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي مستندا" به قسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/189 30/1/1371
تاريخ 18/1/71 كلاسه پرونده 70/189 شماره دادنامه 4

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي محمدخاكپور.
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و12ديوان
عدالت اداري .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/172موضوع
شكايت آقاي محمدخاكپوربطرفيت اداره كل كشاورزي استان يزد،بخواسته اعتراض به راي 5/692-13/10/69 هيئت حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلهاومراتع وابطال آن واعاده ملكيت پلاكهاي 78و73بخش 53 يزد طي دادنامه شماره 1001مورخ 20/8/70چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصرح است پس ازاعلام نظركارشناس هيئت حل اختلاف راي قاضي لازم الاجراءخواهدبودوتبصره 5 همين ماده واحده مقررداشته ازتاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مغايربااين قانون لغوتنهامرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلهاو مراتع واصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهدبود.وباعنايت به مفاد تبصره 2ماده واحده مرقوم راي قاضي هيئت موصوف قابل رسيدگي واعتراض  در ديوان عدالت اداري نبوده وقرارردشكايت صادرمي نمايد.

ب - شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/316موضوع شكايت شركت كشت وصنعت ابركوه بخواسته اعتراض به راي كميسيون ماده 56 قانون اصلاح حفاظت وبهره برداري وهيئت حل اختلاف موضوع اجراي ماده 56 مستقردر اداره كل كشاورزي استان يزد،ديوان عدالت اداري راصالح به رسيدگي دانسته و بشرح دادنامه 231-26/3/70حكم به بطلان راي مورخ 2/5/68كميسيون سه نفره ماده 56 وراي مورخ 22/3/69هيئت حل اختلاف فوق الذكرصادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 2413764/3/1371

ارتباط با ما

:
:
:
: 14 + 6 =