خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  منابع طبیعی  //  تعقيب جزائي اتهام تخريب جنگل (تجاوزبه منابع ملي شده )درصورتي مجاز خواهدبودكه مقررات ماده 56قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهااز حيث تشخيص منابع ملي شده ،اجراشده باشد.

تعقيب جزائي اتهام تخريب جنگل (تجاوزبه منابع ملي شده )درصورتي مجاز خواهدبودكه مقررات ماده 56قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهااز حيث تشخيص منابع ملي شده ،اجراشده باشد.

راي شماره : 35 - 29/3/53


راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم ازماده 1 قانون ملي شدن جنگلها مصوب سال 41 وماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1348 كه درنتيجه بدون اجراي مفادماده 56 تخريب جنگل (تجاوزبه منابع ملي شده را قابل تعقيب دانسته انداباصول ومقررات قانون وفق نمي دهدزيرامطابق صريح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1348تشخيص منابع ملي شده به عهده وزارت منابع طبيعي محول وترتيب اعتراض اشخاص ذينفع درظرف مدت معين پس ازاخطاركتبي ياآگهي وهمچنين ترتيب رسيدگي به اعتراضات واردمعين گرديده است بنابراين درموردماده 55 مرقوم تعقيب جزائي درصورتي مجازخواهدبودكه مقررات ماده 56 ازحيث تشخيص منابع ملي شده اجراشده باشدوبه همين لحاظ هيئت عمومي ديوان عالي كشور تصميم شعبه اول ودوم دادگاه استان ششم كه اجراي ماده 56 رالازم دانسته اند صحيح مي دانداين راي به دستورماده 3 اضافه شده به آئين دادرسي كيفري بايداز طرف دادگاههادرموردمشابه پيروي شود.

* سابقه *
رديف 53/23- راي شماره 35-29/3/53
هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رياست دادسراي استان خوزستان همراه بانامه شماره 14859-23/10/52 پروندهاي كلاسه 1/875/52 و2/866/52 و4/824/52 راارسال واشعار داشته اندكه درموردماده 55 اصلاحي از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها درشعب اول ودوم وچهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط بوجود آمده است اينك بابررسي احكام موجوددرپرونده هاي ارسالي خلاصه جريان كارتوصيف واحكام متهافت توجيه مي شود:

الف - بطوري كه پرونده 1/875/52 حكايت داردكارگزاري منابع طبيعي بروجردآقاي (م )وچندنفرديگررابعنوان تجاوزبه مرتع غيرمشجرآب برده دادسراي شهرستان بروجردمعرفي ودرحدودماده 55اصلاحي ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل هاتعقيب آنان راتقاضاكرده است آقاي بازپرس بروجردبه استدلال اينكه (درمرتع يادشده مقررات ماده 56 از قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها اجرانشده موضوع قابل تعقيب كيفري نيست )به منع تعقيب آقاي (م ) وديگران اظهارنظرنموده وقرارآقاي بازپرس به موافقت دادسراي شهرستان رسيده است براثرپژوهشخواهي سازمان منابع طبيعي بروجرد ازاين قرارموضوع درشعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گرديده واين دادگاه قرارآقاي بازپرس راخالي ازمنقصت تشخيص وعينااستواركرده است .

ب - به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/866/52 مامورين جنگلداري بروجردتقاضاي تعقيب آقاي (ص )وعده اي ديگررابه ادعاي تجاوزبه مرتع بين راه بنداب برده ازدادسراي شهرستان بروجردكرده اندآقاي بازپرس به استدلال اينكه "بموجب نامه شماره 3762-12/4/52 سرجنگلداري لرستان مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها اجرانشده وقبل از انتشارآگهي موضوع قابل تعقيب نمي باشد"به منع تعقيب مشتكي عنهم قرار داده وقرارآقاي بازپرس به موافقت دادسرارسيده است .

براثرپژوهشخواهي جنگلداري بروجردموضوع درشعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده واسن دادگاه نظرآقاي بازپرس رااستوارنموده است .

ج - به حكايت محتويات پرونده 4-824/52 جنگلداري بروجردتقاضاي تعقيب آقاي حاج (ع )وعده اي ديگررابعنوان تجاوزبه مرتع ملي شده اعلام نموده كه مقررات ماده 56ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگل ها در مورد مرتع مورددعوي تجاوزاعمال نشده وقبل ازاعمال مقررات ماده مذكورموضوع قابل تعقيب كيفري نيست )به منع تعقيب مشتكي عنهم اظهارنظركرده وقرارآقاي بازپرس به موافقت دادسرارسيده است .

براثرپژوهشخواهي ازاين قرارشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اينكه :

(باتوجه به تعاريف مذكوردرماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاومراتع كشوربه فرض صحت ادعاي اداره منابع طبيعي بروجردموضوع منطبق باماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها مي باشد) قرارآقاي بازپرس رافسخ و پرونده رابراي رسيدگي به دادسراي شهرستان اعاده داده است .

بطوري كه ملاحظه مي شودشعبه اول ودوم دادگاه استان خوزستان باتاييد قراربازپرس تعقيب كيفري رابموجب ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداري موكول به اعمال ماده 56ازهمين قانون دانسته درصورتي كه شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان بافسخ قراربازپرس اعمال ماده مذكوررالازم ندانسته است .

لذاهمانطوري كه رياست دادسراي استان خوزستان اشعارداشته اندچون باتحقق اختلاف موضوع مشمول ماده 3ازمواداضافي به قانون آئين دادرسي كيفري است اقتضاءداردهيئت عمومي ديوان عالي كشورنسبت به موضوع مختلف فيه اظهارراي ونظرفرمايند.

دادستان كل كشور- فلاح رستگار

به تاريخ روزچهارشنبه بيست ونهم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه و سه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي احمدفلاح رستگاردادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر:

هرچندبه موجب ماده 56اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاو مراتع مصوب سال 1348تشخيص منابع ملي شده باوزارت منابع طبيعي مي باشد ولي درهمين ماده تصريح شده است به اينكه ظرف يكماه پس ازاخطاركتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشارمركزويكي ازروزنامه هاي محلي وسايروسايل معمول ومناسب محل اشخاص ذينفع مي توانند بنظروزارت مزبوراعتراض نمايندوكميسيون پيش بيني شده درآن ماده به آن اعتراضات رسيدگي كندوتصميم بگيردلذابه حكم اين ماده مسلم است هرمحلي كه وزارت منابع طبيعي تشخيص دهدازمنابع ملي شده مي باشدبايدآگهي كندو پس ازانتشارآگهي هاوانجام سايرمقررات اين ماده وعدم اعتراض ازطرف كسي ويارسيدگي كميسيون درصورت وصول اعتراض نامه واتخاذتصميم كميسيون به اينكه محل موردنظرازمنابع ملي شده مي باشدتجاوزبه آن منابع جرم ومرتكب طبق ماده 55آن قانون قابل تعقيب كيفري ومجازات خواهدبود. مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :

مجموعه قوانين سال 1353 صفحه 1 تا3 بخش رويه قضائي

نقل ازشماره 8612-10/5/53 روزنامه رسمي

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 6 =