اگرمستاجردرضمن عقداجاره حق تمديدمدت اجاره راداشته باشدمي تواند قرارداداجاره رابدون جلب رضايت موجرتمديدكند
به تاريخ :63.03.30
شماره دادنامه :222
مرجع رسيدگي :شعبه 45 دادگاه حقوقي (صلح )تهران
خواهان :1-آقاي حميد2- خانم پروين 3- خانم اشرف
خوانده :آقاي فرهاد
خواسته : تخليه و مطالبه اجور
راي دادگاه
بااثبات مالكيت خواهانهاواحرازرابطه استيجاري فيمابين طرفين به دلالت محتويات پرونده اولادرخصوص دعوي تخليه به لحاظ انقضامدت نظربه اينكه خوانده باحضوردردادگاه اعلام داشته كه طبق بندسوم بخش توضيحات قرارداداجاره ، حق تمديدقراردادرابه مدت يكسال ديگرداشته وازاين حق خوداستفاده نموده است وبه نظردادگاه نيزاين امرمحمول برتمديدمدت قرارداداجاره تا تاريخ 1363.12.20تلقي مي گرددوچون باتوجه به مراتب فوق مدت اجاره منقضي نشده است .عليهذادعوي خواهان دراين قسمت غيرثابت تشخيص وحكم به بطلان آن صادرواعلام مي گردد. ثانيا درخصوص مطالبه اجور معوقه سه ماه دي وبهمن واسفند1362 نظربه اينكه خوانده دليلي برپرداخت دين يابرائت ذمه خود ابراز نداشته است عليهذادعوي اقامه شده دراين قسمت ثابت تشخيص ،حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصدوپنجاه هزار ريال اجور معوقه ماههاي فوق الاشعاردرحق خواهانهاصادرواعلام مي گردد.ضمنا چنانچه خوانده درخصوص عدم استفاده از پاركينگ وفضاي سبز و شوفاژ وكولر مدعي ضرروزيان است مي تواند جداگانه درمراجع قضائي اقامه دعوي نمايد. اين راي حضوري است .
رئيس شعبه 45 دادگاه عمومي (صلح )تهران - مهدي نيك فر

ارتباط با ما

:
:
:
: 7 + 5 =