خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  تسلیط مالکانه مستاجر در اعیان احداثی با اذن موجر

اذن موجر به مستاجر براي احداث اعياني ، موجب تسليط مالكانه مستاجر در اعياني احداثي مي شود
به تاريخ :72.08.26
شماره دادنامه :461-72
مرجع رسيدگي : شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران
تجديدنظرخواهان :1- علي اكبر2- حسين
تجديدنظرخواندگان :1- مولود 2 - حسين 3- محسن 4 - محمدحسين 5- خديجه 6- منصوره
خواسته :تجديدنظرخواهي
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي آقايان علي اكبروحسين نسبت به دادنامه شماره 353-72 صادره ازشعبه 78 دادگاه حقوقي دوتهران نتيجتاوارداست .زيراحسب مدلول دادنامه شماره 523-1/10/64صادره ازشعبه 25دادگاه عمومي سابق تهران و مندرجات دادخواست نخستين محرزومسلم است كه تجديدنظرخواهان با اجازه مورث تجديدنظرخواندگان دررقبه مورداجاره ، مبادرت به احداث ساختمان مسكوني نموده ودرآن ساكن مي باشند ، چنانچه وكيل تجديدنظرخواندگان هم بشرح متن دادخواست بدوي مراتب امرراتاييدنموده است وچون مستفاد از ماده 504 قانون مدني اين است كه هرگاه مستاجردر زمين مورد اجاره با اجازه موجرمبادرت به احداث ساختمان يا غرس اشجار نمايد بعد از انقضاي مدت اجاره ، مجاز به ادامه تصرف خود در بناي مستحدث يا اشجار مغروسه خواهد بود و قهرا ادامه تصرف مستاجر در اين اعيان ملازمه با ادامه وضع يد و تصرف وي در زمين مورد اجاره خواهد داشت و در اين صورت موجرتا زماني كه اعيان مستحدث يا مغروسه در مورد اجاره باقي بوده فقط استحقاق دريافت اجرت المثل زمين را داشته و نمي تواند مستاجر را ملزم به تخليه مورد اجاره و اعيان احداثي نموده وخودبراعيان احداثي متعلق به مستاجربدون موافقت رضايت وي تسلط يابدودرخصوص موردهم باوصف مضي مدت اجاره ،تجديدنظرخواهان به تبع مالكيت خوددراعيان يك دستگاه ساختماني مسكوني احداثي ومجازبودن به ادامه تصرف خوددرساختمان مذكورقانونابه تصرفات خوددرزمين مورداجاره ادامه داده ونتيجتادرقضيه مطروحه صرف انقضاي مدت اجاره به جهت فوق الاشعارموجب تخليه رقبه مورداجاره نخواهدبود.بنابراين دادگاه دادنامه تجديدنظرخواسته راكه متضمن تخليه زمين مورداجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره بوده به جهت مغايرت آن بااستدلال معنونه ، مخدوش تشخيص وضمن فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته دعوي خواهانهاي بدوي رابشرح مراتب اشعاري دروضعيت فعلي غيرموجه دانسته ومردوداعلام مي دارد،راي صادره قطعي است .
رئيس شعبه 28دادگاه حقوقي يك تهران - عباسيان

ارتباط با ما

:
:
:
: 9 + 8 =