خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  عدم لزوم انفساخ اجاره دوم با فسخ اجاره اول

اگرمستاجراول منعي دراجاره دادن مورداجاره به ديگري نداشته باشدفسخ اجاره اول ،مستلزم انفساخ اجاره دوم نخواهدبود.
راي ديوان عالي كشور
اگرمستاجر اول منعي در اجاره دادن مورد اجاره به ديگري نداشته باشد فسخ اجاره اول مستلزم انفساخ اجاره دوم نخواهد بود .
حكم شماره 1447-14/9/27 شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
8

ارتباط با ما

:
:
:
: 6 + 13 =