خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  واگذاری منافع توسط مستاجر و عدم رضایت مالک

چنانچه مستاجرمنافع مورداجاره را به ديگري واگذاركند ومالك راضي به انتقال نباشدفقط مالك مي توانددرخواست تخليه نمايدودرمقابل تخليه حق كسب وياپيشه ياتجارت مستاجر را بپردازد و ديگرحقي براي مستاجراول متصورنيست
پرونده كلاسه : 72/330/12

راي شعبه 12 ديوان عالي كشور
دادگاه به اين استدلال كه چون مستاجرين طبق ماده 10وبند2ماده 14قانون روابط موجرومستاجرسال 1356حق انتقال وواگذاري منافع مورداجاره رابه غيرنداشته عمل نامبرده داراي اعتباروآثارلازم قانوني به نحوي ]كه [خوانده ...رابه عنوان مستاجر،مالك قانوني منافع مغازه هادانست تشخيص نداده درنتيجه حكم برخلع يدخوانده اصلي ازدكانهاي موردبحث ورددعوي خواهان متقابل صادرنموده است استدلال مذكورصحيح به نظرنمي رسدزيراقطع نظراز اينكه خوانده به موجب اقرارنامه مورخه 5/1/66منافع دكاني راازابتداي تنظيم قراردادبه وسيله خواهان متعلق به خودمي دانداساساضمانت اجراي اين تخلف راماده 19قانون مرقوم معين نموده ،بدين معني كه اگرمستاجرباوجود سلب حق انتقال منافع به غيرمورداجاره رابه ديگري واگذاركندومالك راضي به انتقال نبادفقط مالك مي توانددرخواست تخليه نمايدودرمقابل تخليه حق كسب وياپيشه ياتجارت مستاجررابارعايت تبصره يك ذيل ماده 19... بپردازدوديگرحقي براي مستاجرمتصورنيست دادگاه مي بايست بالحاظ مدارك ومستندات طرفين وحكم ماده مزبورومراتب فوق الاشعارورسيدگي مبادرت به اتخاذتصميم نمايدلذادادنامه تجديدنظرخواسته رانقض و پرونده رابه منظوررسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه حقوقي يك ...ارجاع مي نمايد."(72/330/12)

* سابقه *
دراين پرونده آقاي "الف "...دادخواستي به خواسته خلع يدازدوباب مغازه پلاكهاي ...عليه آقاي "ب "به دادگاه تقديم مي داردوتوضيح مي دهدكه مالك منافع دوباب مغازه پلاكهاي موصوف مي باشداجاره نامه ازسال 67تنظيم ومال الاجاره تاپايان سال 69طبق رسيدپرداخت شده است خوانده كه دراموال مغازه باموكل شركت داشت پس ازبردن اموال مشترك دراواسط سال 68هردو مغازه رادرتصرف غيرمجازخودگرفته ودرآنهاراقفل نموده است ازطرفي آقاي "ب "و"ج "و"د"دادخواستي تحت عنوان دعوي متقابل وواردثالث وبه خواسته فسخ اجاره نامه هاي مربوط به دومغازه شماره 71و72 مورخ 24/3/64به طرفيت آقاي "الف "رابراي اداره دوباب مغازه امين خودقرارداده كه جزئيات آن دراقرارنامه 15/1/66مندرج است ضمناتوافق كرده ندكه آقاي "الف "دوباب مغازه راظاهرابه نام خودودرباطن براي آقاي "ب "خريداري مي نمايدوبه همين ترتيب عمل شدوآقاي "الف "به مورج قولنامه 15/11/62ورسيد30/8/64 مبني بردريافت مبلغ خريدسرقفلي مراتب راتاييدكرده است ،درسال 1368 روابط طرفين تيره شد...وهمچنين تقاضاي خلع يداستنادماده 10قانون جلوگيريازتصرف عدواني درخواست شدكه داديارپس ازجلب نظركارشناس .. حكم خلع يدصادركرده كه ...اجراگرديدومغازه تحويل آقاي "ب "شدوسرانجام دادگاه پس ازرسيدگي واستماع اظهارات طرفين خلاصه بدين شرح مبادرت به صدورراي مي نمايد:
"باتوجه به مراتب فوق واستماع اظهارات طرفين وملاحظه مدارك ابرازي آنان مالكيت آقاي "الف "نسبت به منافع دوباب مغازه مورددعوي ومستاجر بودن ايشان درمغازه هاي باتوجه به اجاره نامه هاي تنظيمي كه باموافقت مالك وقت صورت گرفته است محق مي باشدوآقاي مستاجربرابراسناداجاره و به حكم ماده 10وبند2ماد14قانون روابط موجرومستاجرسال 56 حق انتقال و واگذاري منافع مورداجاره خويش رابه غيرنداشته چون واگذاري ايشان خلاف مقررات قانوني وبدون موافقت مالك عين صورت گرفته است لذاعمل ايشان حاوي اعتباروآثارلازم قانوني به نحوي كه آقاي "ب "رابتوان مستاجرمالك قانوني منافع مغازه هادانست نمي باشدوقراردادهاي ابرازي استنادي خواهان دعوي تقابل هيچ كدام باموافقت وامضابامصرحات مادتين 24و15ق .ر. م.م يادشده است بنابراين مجوزقانوني براي ادامه تصرفات آقاي "ب "در مغازه هاي مورددعوي باالتفات به مقررات قانون يادشده كه حاكم برنوع تصرفات مغازه هااست وجودندارد.بنابه مراتب راي بررددعاوي تقابل واردثالث صادرواعلام مي شودومستندابه مواد29و30و308و311ق .م ناظربه مقررات ق .ر.م .م سال 1356راي برخلع يدورفع تصرف آقاي "ب "ازدوباب مغازه مورددعوي وتحويل به آقاي "الف "راصادرواعلام مي دارد."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور

ارتباط با ما

:
:
:
: 8 + 13 =