دعوي تصرف عدواني از مستاجر بر موجر قابل استماع نيست
راي ديوان عالي كشور
دعوي تصرف عدواني از مستاجر برموجر قابل استماع نيست .
حكم شماره 1588-19-5-28شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 11 =