خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  اجاره  //  ادعاي حق نسبت به عين مستاجره يا منافع آن - لزوم طرح دعوي براي اثبات حق بطرفيت مالك و ومستاجر هر دو


حكم شماره : 1303 - 6-8-26
راي شعبه 4 ديوان عالي كشور
برطبق ماده 489 قانون مدني هرگاه شخصي كه نسبت به مستاجرملكي مزاحمت دارد مدعي حقي نسبت به عين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نمي تواندعين مزبور را از يد مستاجر انتزاع كند مگربعد از اثبات حق به طرفيت مالك ومستاجر بنابراين اگرمزاحم انتزاع ملك را نخواهد و فقط اختلاف در منافع باشد اين مورد مشمول آن ماده نخواهد بود.
مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 4 + 11 =