خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  درصورتي كه سندرسمي دايربرطلاق زوجين وجودداشته باشددراينصورت دادگاه بايدخودرسيدگي وحكم مقتضي صادرنمايدارجاع موضوع به دادگاه شرع مورد ندارد


راي ديوان عالي كشور
چون شق 1ماده 7قانون محاكم شرع درموردي است كه دعوي راجع به اصل طلاق باشدبنابراين درصورتي كه سندرسمي مشعربرطلاق وجودداشته باشددادگاه بايستي خودرسيدگي وحكم مقتضي صادرنمايدنه اينكه موضوع رابه دادگاه شرع ارجاع كند.
حكم شماره 533-21/3/29شعبه 8

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 15 + 9 =