خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  درصورتي كه خوانده دردادگاه به صدورسندعادي ازناحيه خوداقراركنداستناد دادگاه به مواد47و48قانون ثبت اسنادبرعليه خواهان مجوزي ندارد


راي ديوان عالي كشور
درصورتي كه خوانده دردادگاه به صدورسندعادي ازناحيه خوداقراركند استناددادگاه به مواد47و48قانون ثبت اسنادبرعليه خواهان ودررابطه بين متداعيين مجوزي ندارد.
حكم شماره 1252-28-7-26شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 11 + 11 =