خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  دادگاه نمي تواندبه صلحنامه عادي ازنظراينكه مورداقرارواقع شده ترتيب اثر دهد مگر در حداقرار


راي ديوان عالي كشور
دادگاه نمي تواندبه صلحنامه عادي (ازنظراينكه مورداقرارواقع شده ) ترتيب اثردهدزيرااين عمل برخلاف ماده 47و48قانون ثبت بوده وچنين نوشته اي قابل ترتيب اثرنيست بلكه دراين مواردفقط همان اقرارمناط اعتبارخواهدبود.
حكم شماره 303226/10/30شعبه 6

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 7 + 2 =