خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  دادگاه به استناداين كه صاحب دفتررسمي حضورنداشته وامضاي دفترازاونيست سند را غيررسمي يعني سندعادي تشخيص داده است

راي ديوان عالي كشور
اگردادگاه (به استناداين كه صاحب دفتررسمي حضورنداشته وامضاي دفترازاونيست )سندي رامطابق مقررات ثبت غيررسمي يعني سندعادي تشخيص دهدوازاين جهت حكم ابطال وغيرقابل اجرابودن آن صادركندچون بااين نظريه قرائن ودلائلي كه به نفع محكوم عليه دراثبات دعوي مالي اوممكن است مفيد باشدازطرف دادگاه الغا نگرديده است بنابراين اعتراض او(به اين كه سند قطع نظرازامضاي صاحب دفترجهات اعتبارديگري داردكه مثبت اصل حق مورد نزاع است) واردنخواهدبود.
حكم شماره 1161-20-6-28شعبه 8

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)

ارتباط با ما

:
:
:
: 12 + 15 =