خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  برطبق ماده 48قانون ثبت اسناد،اسنادمربوط به صلح منافع اموال غيرمنقول درصورتي كه ثبت نشده باشند،قابل پذيرفتن نيست

راي ديوان عالي كشور
برطبق ماده 48قانون ثبت اسناداسنادمربوط به صلح منافع اموال غير منقول درصورتي كه ثبت نشده باشدقابل پذيرفتن نيست .
حكم شماره 1239-7-7-28شعبه 4و1119-23-12-24شعبه 1

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 15 + 9 =