خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  باصدورسندمالكيت ووجودآن مادام كه حكم به بطلان آن ازمقام صلاحيتدار صادرنشده...
راي ديوان عالي كشور
باصدورسندمالكيت ووجودآن مادام كه حكم به بطلان آن ازمقام صلاحيتدار صادرنشده ومطابق قانون بايدمعتبرتشخيص شودبدون رسيدگي درموضوع تطبيق اراضي موردنزاع بااراضي مندرجه درسندمزبورحكم به بي حقي صاحب سند(به استناداينكه سندبعدازتاريخ اقامه دعوي صادرگرديده )موقعيت قانوني نخواهدداشت .
حكم شماره 79-9/7/30شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 2 + 14 =