خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  اگرموضوع سندمدرك دعوي ضمانت باشدبرطبق مواد46و47قانون ثبت اسناد تنظيم اين قبيل اسناددردفاترثبت الزامي است

راي ديوان عالي كشور
اگرموضوع سندمدرك دعوي ضمانت باشدبرطبق مواد46و47قانون ثبت تنظيم اين قبيل اسناددردفاترثبت الزامي است .
حكم شماره 1369-30/8/27شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 5 + 12 =