خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  صلحنامه مندرج درماده 47 قانون ثبت اسناد شامل مصالحه اي كه دراثردعوي ومبني برختم و فصل دعوي صورت گرفته نمي باشد

راي ديوان عالي كشور
صلحنامه مندرح درماده 47قانون ثبت اسنادظاهردرصلحي است كه مبني برمعامله ونقل وانتقال باشدوشامل مصالحه اي كه دراثردعوي ومبني برختم و فصل دعوي صورت گرفته نمي باشدمخصوصااگربوسيله تراضي به عقيده مصدقين منتخبه بوده ومصدقين عقيده خودشان رابرحسب اختياري كه داشته انداظهار كرده باشندچنانكه ماده 19قانون حكميت نيزمناطامويداين معني است كه داورهائي كه اختيارصلح داشته باشندمي تواننددعوي رابه صلح خاتمه دهندو دليلي برلزوم قيدچنين صلحنامه اي دردفتررسمي نيست .
حكم شماره 592-30/2/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 1 + 9 =