خانه  //  آراء  //  وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور  //  امور ثبتی  //  اگرمدرك دعوي اجاره نامه عادي بوده وخوانده هم منكراصل موضوع باشد...


راي ديوان عالي كشور
اگرمدرك دعوي اجاره نامه عادي بوده وخوانده هم منكراصل موضوع باشد دادگاه نمي تواند ( به لحاظ اين كه اصالت اجاره نامه برحسب مقررات محرز گرديده ) آن رامعتبرومنشاءاثربداند ، زيرا طبق ماده 48 قانون ثبت اين گونه اوراق دردادگاه ها پذيرفته نبوده و مستندحكم واقع نميشوند.
حكم شماره 1112-15-7-27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )

ارتباط با ما

:
:
:
: 14 + 3 =